Members

General Members and subscribers of the Fund :

Ashit Vijaypura
Avinash Sharma
Bharat Patel
Deepak Parekh
Karthik Viswanathan
Shilen Patel
Dr Vijay Patel
Dus Dost LLC
Haresh Patel
Iqbal Mamadani
Jayesh Shah
Kunal Jain
Lalit Kumar Patel
Minesh Patel
Namo Ventures LLC – Seema Jain
Naresh Jain
Nikul Panchal
Nilesh Patel
Pariksith Singh
Rajan Naik
Rajendra Baliga md
Rakesh Patel
Ram Jakhotia
Rishi Raj
Sanjay Madan
Suhas Apte
Rahul Shukla
Shailesh Patel
Vijay Tuli